Jestes w: Home > Równowaga osobista > Twoje powodzenie w życiu zacznie się od razu po przeczytaniu ostatniej strony

Sztuka pisania

Słowo pisane, podobnie jak mówione, również rządzi się pew­nymi podstawowymi regułami.

Aby być przeczytanym i zrozumianym, też trzeba umieć przyciągnąć uwagę. Użyj słownictwa dostosowanego do moż­liwości czytelnika i przygotuj plan wypowiedzi. Masz coś do przekazania? Napisz to tak, żeby przyjemnie się czytało. Dobry plan składa się z trzech części. Jakkolwiek zabawnie to za­brzmi, oto jak wygląda dobrze przygotowana wypowiedź:

  • We wstępie anonsuję, o czym będę mówił.
  • W rozwinięciu mówię to.
  • W zakończeniu podsumowuję.

Powinieneś ustalić sobie taki cel, któremu, znając swoje umiejętności pisarskie, na pewno podołasz. Wykaż swoje zain­teresowanie tematem, podkreśl jego wagę, i prowadź stopnio­wo czytelnika do celu, czyli do wniosków, z którymi chciałbyś, żeby się zgodził.

Nie pisz dla samej przyjemności pisania. Argumentuj i broń swoich pomysłów. Dane liczbowe i konkretne przykła­dy ukażą twoją wszechstronność rozumowania. W swoich re­fleksjach połóż nacisk na obiektywne fakty, a nie na swoje opi­nie. Fakty odpowiadają rzeczywistości, której istnienie możesz udowodnić, natomiast opinia jest oceną, poglądem, przekona­niem, które odzwierciedla twoje przeżycia i doświadczenia.

Przedsiębiorstwo transportowe ma problemy z powodu po­ważnej awarii jednej z ciężarówek. Aby nie stracić dużego kontraktu, szef nie czeka na naprawę, lecz natychmiast zama­wia nową ciężarówkę, wiedząc, że ta decyzja tylko wyprzedza planowany już wcześniej zakup. Z drugiej strony chce, aby dealer ciężarówek potwierdził mu termin dostawy. Na wysłane zapytanie otrzymuje faksem odpowiedź: ?Nie ma problemu. Termin będzie bardzo krótki”.

Załóżmy, że dla dealera krótki termin oznacza dwa mie­siące.

Faktycznie jednak ciężarówka zostaje dostarczona po trzech tygodniach. Szef przedsiębiorstwa transportowego może się czuć oszukany, ponieważ dla niego krótki termin oznacza ?do­starczony w ciągu tygodnia”. Ciężarówka jest mu absolutnie po­trzebna do realizacji podpisanego wcześniej kontraktu. Jeśli chodzi o dealera, to będzie bardziej niż zadowolony, bo trzyty­godniowy termin to dla niego niebywałe osiągnięcie!

Wyobraź sobie teraz, że ciężarówka zostaje dostarczona w normalnym, dwumiesięcznym terminie. Ani jednego dnia dłużej, ani jednego krócej. Dealer będzie szczęśliwy, że zdążył na czas, podczas gdy przewoźnik będzie wściekły, że musiał czekać dwa długie miesiące.

Aby uniknąć tego typu nieporozumień, naucz się być precyzyjnym. W faksie powinno było być napisane, że termin do­stawy wynosi dwa miesiące.

Zdania, które piszesz, nie powinny być mgliste, nie powin­ny pozostawiać żadnego miejsca na fałszywe interpretacje lub na przypuszczenia.

Uporządkuj swoje myśli według jakiegoś logicznego cią­gu. Jeśli relacjonujesz zdarzenia, opisz je w porządku chrono­logicznym. Nie skacz z tematu na temat. Czytający doceni dzięki temu klarowność twojego rozumowania. Pogrupuj swo­je myśli według tematów i ustal dla nich pewną hierarchię. To, co piszesz, jest odbiciem twoich celów, wiedzy i poglądów. Je­śli twoim celem jest wykazanie korzyści płynących z jakiegoś projektu, twoje zdania nie będą ułożone w serię zapewnień. Ty nie oświadczasz – ty analizujesz i dowodzisz.

Adresat musi dostać pożyteczną informację. Po otrzyma­niu od niego precyzyjnego zaproszenia, nie nagryzmolisz krót­kiej odpowiedzi typu: ?Tak, jak pan zaproponował, przy okazji złożę panu wizytę”. Twoje słowa nie tylko nie wskazują do­kładnej daty, ale mogą być ponadto zinterpretowane jako: „Je­śli znajdę czas albo nie będę miał nic bardziej interesującego do roboty, wpadnę do pana”. Brak precyzji może więc dopro­wadzić do skutków odwrotnych do zamierzonych.

Staraj się być zwięzły. Nie próbuj opisać wszystkiego, bo wywołasz zamęt w głowie swego czytelnika: jedno zdanie, jed­na myśl!

I ostatnia rada: unikaj skrótów. Czytałam ostatnio, że zwy­cięzcami w międzynarodowym konkursie informatycznym zo­stali studenci UW. I do dzisiaj nie wiem, czy chodziło o studen­tów Uniwersytetu Warszawskiego, czy Wrocławskiego.

Chociaż istnieją inne środki komunikowania się, opano­wanie techniki wyrażania myśli na piśmie jest rzeczą absolut­nie niezbędną. Powodzenie w życiu zależy również od tej umiejętności.

Możliwość komentowania jest wyłączona.