Jestes w: Home > Równowaga osobista > Twoje powodzenie w życiu zacznie się od razu po przeczytaniu ostatniej strony

Raport

O ile sprawozdanie wymaga od autora absolutnej neutralności, o tyle w raporcie zaangażowanie jest wręcz pożądane, gdyż służy on przedstawieniu argumentów i zaproponowaniu roz­wiązań, na podstawie których zostanie podjęta decyzja.

Raport jest opracowaniem, które wyłuszcza problemy, ana­lizuje je, przedstawia dowody i sugeruje konkretne rozwiązania.

Plan raportu składa się z trzech części: przedstawienie pro­blemu, rozwiązanie i wnioski.

Przedstawienie problemu to nazwanie go, umieszczenie w ramach czasowo-przestrzennych, wyjaśnienie powodów je­go zaistnienia i podkreślenie wagi znalezienia rozwiązania po­przez wskazanie negatywnych konsekwencji przyjęcia strategii ?nicnierobienia”.

W rozwinięciu należy opisać problem, podając wszystkie, najdrobniejsze nawet szczegóły, należy opierać się na liczbach w taki sposób, który pozwoli czytelnikowi na dokładnie zapo­znanie się z sytuacją. W tej części ton powinien być neutralny i obiektywny. Należy przyjąć założenie, że jest to rodzaj wy­kładu czy prelekcji. Trzeba wyjaśnić fakty, posługując się od­powiednią dokumentacją. Czytelnik musi mieć do dyspozycji wszystkie dane potrzebne do podjęcia decyzji.

Po przedstawieniu danych przychodzi kolej na zapropono­wanie rozwiązań. Każde z nich winno być przeanalizowane, ocenione pod względem kosztów i ewentualnych konsekwen­cji. Nie należy pomijać żadnej możliwości. Autor nie może też poprzestać na jednym rozwiązaniu, nawet jeśli uważa, że jest ono zdecydowanie najlepsze i należy je przedstawić we wnio­skach końcowych.

W rozwinięciu i w konkluzji ton wypowiedzi ulega zmia­nie. Staje się perswazyjny, gdyż autor chce kogoś przekonać (na przykład radę nadzorczą) do podjęcia takich, a nie innych kroków. Raport zawsze powinien zawierać datę, nazwisko au­tora i nazwiska adresatów (lub nazwę firmy), jak również tytuł, który powinien być związany z przedmiotem raportu. Jeśli ra­port jest wielostronicowy (numeracja stron!), to powinno być do niego dołączone krótkie streszczenie. Pismo drukowane ułatwi lekturę.

Raport z samej swej natury zakłada, że po przedstawieniu sytuacji zaproponowane są w nim rozwiązania, wymaga więc osobistego zaangażowania autora, i jest narzędziem, które ma pomóc w podjęciu decyzji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.