Jestes w: Home > Równowaga osobista > Twoje powodzenie w życiu zacznie się od razu po przeczytaniu ostatniej strony

Okólnik

Jest to wewnętrzny dokument przekazywany drogą służbową w przedsiębiorstwie lub w urzędzie. Jego celem jest przeka­zanie polecenia lub decyzji o zmianie procedur lub sposobu wykonywania określonych prac. Może też służyć przypo­mnieniu o obowiązku stosowania się do wcześniej przyjętych zasad postępowania. Jego styl jest bezpośredni i zwięzły, a ton stanowczy.

Okólnik zawiera zawsze: nazwisko nadawcy i jego stano­wisko, adresatów, datę, miejsce i temat, który może być zawar­ty w tytule lub, jak w przypadku listu, wymieniony pod dany­mi nadawcy (?Dotyczy:”). Tytuł powinien precyzować, czy chodzi o informację, czy o polecenie. Aby ułatwić archiwiza­cję i klasyfikację, okólnik powinien posiadać swój numer lub sygnaturę. Adresat (grupa adresatów) powinien być wpisany powyżej treści okólnika lub na dole, po lewej stronie. W okól­niku nie stosuje się wobec adresatów form grzecznościowych, a jedynie wymienia ich funkcje lub stanowiska (na przykład: do kierowników działów).

Możliwość komentowania jest wyłączona.