Jestes w: Home > Równowaga osobista > Twoje powodzenie w życiu zacznie się od razu po przeczytaniu ostatniej strony

Notatka informacyjna

Różni się od okólnika tym, że nie przekazuje poleceń i instruk­cji. Jak sama nazwa wskazuje, służy do rozpowszechnienia in­formacji wewnątrz przedsiębiorstwa lub urzędu.

Informacja jest wtedy wiarygodna, gdy jest konkretna, gdy opiera się na faktach lub dokładnych liczbach. Jeśli na przy­kład, chcąc pobudzić handlowców do większej dynamiki dzia­łania, nadawca napisze, że ?obroty handlowe ostatnio nieco spadły”, to nie jest to dobrze zredagowana informacja. Nie jest w niej sprecyzowany ani okres, ani wielkość tego spadku, ani nazwa produktu, który najgorzej się sprzedaje.

Informacja powinna być kompletna i przejrzyście zredago­wana. Ten typ pisma nie ma nic z powieści. Należy ustalić hie­rarchię poszczególnych problemów i powstrzymać się od oso­bistych opinii. Ton notatki informacyjnej powinien być neutralny.

  • Okólnik i notatka informacyjna są wewnętrznymi do­kumentami, które poruszają jeden określony temat.
  • Słownictwo i ton powinny być dostosowane do ad­resata.
  • Okólnik i notatka informacyjna tylko wtedy przyniosą pożądany efekt, gdy będą dobrze zrozumiane.

Możliwość komentowania jest wyłączona.