Jestes w: Home > Równowaga osobista > Twoje powodzenie w życiu zacznie się od razu po przeczytaniu ostatniej strony

List w sprawie pracy

Oferta kandydata na pracownika składa się zazwyczaj z dwóch części: listu motywacyjnego i życiorysu (curriculum vitae – CV).

Szefowie lub dyrektorzy personalni niektórych firm wy­magają, aby był napisany ręcznie, gdyż według nich, zresztą bardzo słusznie, charakter pisma świadczy w jakiś sposób o człowieku – jest to dla nich pierwsze sito selekcji. W żadnym wypadku nie powierzaj jednak napisania listu osobie, która ma ładny charakter pisma, bo prędzej czy później prawda wyjdzie na jaw. Zaufaj sobie! Wystarczy, że będziesz przestrzegał opi­sanych wyżej reguł, aby stworzyć dobre pierwsze wrażenie. Z drugiej strony, unikaj literalnego kopiowania listów-wzorców przedstawianych w różnego rodzaju poradnikach. Po otrzymaniu stosu identycznych listów pracodawca nie będzie miał żadnego powodu, aby zwrócić uwagę właśnie na twój.

Unikaj stereotypów. Pisz własnymi słowami, wyłuszczając swoje cele i powody, dla których chciałbyś się stać pracowni­kiem danej firmy. Zwrócisz na siebie uwagę, gdy będziesz się różnił od innych, a więc gdy będziesz szczery. Jeśli odpowia­dasz na ogłoszenie prasowe, nie zapomnij umieścić na koper­cie numeru lub hasła referencyjnego.

Zupełnie innym normom podporządkowane jest CV. Po­winno być sporządzone pismem drukowanym i precyzyjnie in­formować o wykształceniu (rodzaj dyplomu i data jego uzy­skania, wymieniona z nazwy ukończona szkoła lub uczelnia – z podaniem dokładnego miejsca jej siedziby) oraz doświadcze­niu zawodowym w danej dziedzinie – wszystko w porządku chronologicznym. Aby wykazać swój dynamizm i umiejętność funkcjonowania w różnych grupach społecznych, wskaż rów­nież, jakie są twoje zainteresowania pozazawodowe, jakie masz hobby i jakie są twoje ulubione rozrywki. Swoją fotogra­fię dołącz do CV, a nie do listu motywacyjnego.

W przypadku życiorysu możesz się posłużyć wzorami za­lecanymi w różnego rodzaju poradnikach. CV powinno dawać krótki przegląd tego, co najważniejsze. Nie należy wyliczać wszystkich doświadczeń zawodowych i kursów, jakie się prze­szło. Starając się o posadę w księgowości, nie musisz pisać, że posiadasz patent sternika jachtowego albo że jesteś dyplomo­wanym ratownikiem wodnym. Wymień natomiast wszystkie kursy, praktyki i staże w jakikolwiek sposób związane z ra­chunkowością i księgowością.

Dokonaj selekcji informacji pod względem ich ważności. Chodzi o to, aby nie rozmyć ich w morzu innych, nieistotnych danych – osoba rekrutująca mogłaby nawet nie zauważyć, że dysponujesz interesującym dla firmy doświadczeniem. Chwa­ląc się swą wszechstronnością, straciłbyś to, co w tym momen­cie jest najważniejsze – przekonanie pracodawcy, że nadajesz się na konkretne stanowisko.

Różnica między tobą a innymi kandydatami uwidacznia się w życiorysie – w twoim wykształceniu, doświadczeniu zawo­dowym i znajomości języków obcych. List motywacyjny nato­miast to przede wszystkim prezentacja własnej osobowości.

Możliwość komentowania jest wyłączona.