Jestes w: Home > Równowaga osobista > Twoje powodzenie w życiu zacznie się od razu po przeczytaniu ostatniej strony

Twoje powodzenie w życiu zacznie się od razu po przeczytaniu ostatniej strony

Wraz z osobami przedstawionymi w tej książce przeżyłeś bar­dzo różniące się od siebie porażki i sukcesy. Taka jest droga, którą kroczy sukces. Powodzenie jednych nie jest nim dla in­nych. Twoje powodzenie nie jest też moim. Twój sukces to re­alizacja planu, który najbardziej leży ci dzisiaj na sercu: zdać egzamin, mieć udane życie rodzinne, wspiąć się po drabinie społecznej, politycznej lub zawodowej, przezwyciężyć poraż­kę, poradzić sobie z własną ułomnością, ze śmiercią bliskiej osoby, wygrać walkę z chorobą. Jeśli zaopatrzysz się w odpo­wiednie ku temu środki, wygrasz. Zauważyłeś pewnie, czy­tając tę książkę, że nie proponuje ona cudownych recept, lecz sugeruje przyjęcie pewnych reguł, które z dużym prawdopodo­bieństwem pomogą ci odkryć bogactwo, jakie tkwi w tobie sa­mym. Twoim obowiązkiem jest to bogactwo podtrzymywać i rozwijać, gdyż jest to twój osobisty skarbiec. Bądź przekona­ny o jego istnieniu, zaufaj swoim możliwościom.

Żadne życiowe doświadczenie nigdy nie może ci tego ode­brać. Złodziej może ci ukraść jakieś dobra materialne, ale nikt nie może cię pozbawić wewnętrznego bogactwa. Jesteś w sta­nie wykorzystać wszystkie swoje zdolności i możliwości, aby lepiej żyć. Z biegiem lat człowiek w coraz większym stopniu, choć nie zawsze rozumnie, opanowywał swoje środowisko na­turalne. Dziś zapuszcza się już w obszary, o których jeszcze sto lat temu nie mógł nawet marzyć: eksploracja kosmosu, bada­nia genetyczne, fizyka molekularna. Penetruje wszystkie dzie­dziny, a gdy jego odkrycia zostają zweryfikowane i potwier­dzone doświadczalnie, przybierają nazwę nauki. Nie chce uznać żadnych granic swoich poszukiwań na nieskończonej drodze postępu.

Ty również możesz się przyczynić do ewolucji tego świata. Każdy sukces indywidualny stanowi cząstkę sukcesu zbioro­wego. Nie wyznaczaj sobie żadnych ograniczeń, bo naruszyły­by one twoją wolność myślenia. Dzięki swej wyobraźni i kre­atywności wkroczysz na ubitą drogę prowadzącą do sukcesu.

Nasze społeczeństwo nagradza tych, którzy nowatorskim myśleniem i rzucaniem śmiałych koncepcji przyczyniają się do jego rozwoju. Kreatywność nie jest dziedziną zarezerwowaną jedynie dla badaczy i artystów, ona tkwi w każdym z nas. Do ciebie należy ją ożywić! To naprawdę łatwe, wystarczy sobie w tym celu wyobrazić, że nie jest tak, iż każdy problem ma tyl­ko jedno rozwiązanie. Na pytanie: ?Jak usmażyć frytki?”, od­powiesz: ?Wrzucając je do naczynia z olejem”. Niektórzy zaczę­li jednak szukać innego rozwiązania, aby wyeliminować problem zapachów i toksyczności niezmienianego regularnie oleju. Wymyślono frytki mrożone, które rumienią się w piecyku, a także frytki gotowane w specjalnych urządzeniach, bez oleju. Innowator to ten, kto potrafi spojrzeć na rzeczy inaczej niż inni.

Z pewnością będziesz przeżywał okresy zwątpienia. Pa­miętaj jednak, że pojawiają się one wtedy, gdy zapominasz, iż na doprowadzenie jakiegoś projektu do końca potrzeba czasu. Nie żądaj, aby wszystko stało się od razu, z dnia na dzień. Bę­dziesz zadziwiony, jak z upływem czasu zacznie się zmieniać twój obraz sukcesu. Dzisiaj masz dokładnie sprecyzowane wy­magania, wiesz doskonale, co cię motywuje, i pragniesz posu­wać się naprzód. Jutro odkryjesz nowe horyzonty i ogarnie cię wielka ochota, aby pójść jeszcze dalej.

W drodze do sukcesów nie zapomnij zabrać ze sobą innych. Daj im trochę swojego szczęścia, zwróć się w ich stronę. Trak­tuj ich zawsze tak, jak byś chciał, żeby oni ciebie traktowali: grzecznie, ze zrozumieniem i szczerze. Podziel się z nimi siłą, która cię popycha, dodaj odwagi tym, którzy, tak jak ty, pragną się ciągle rozwijać. Nie żyj tylko dla siebie, bo przejdziesz obok misji, jaką masz do spełnienia w ewolucji tego świata.

Jeśli każdy z nas wyzbędzie się raz na zawsze zawiści, py­chy, przemocy i egoizmu, świat stanie się lepszy. Cały czas sta­raj się poznawać nowe rzeczy i interesuj się światem, który cię otacza. Nie przywołuj nigdy swojego wieku jako pretekstu do rezygnacji z pewnych działań. Sukces nie jest przypisany tylko młodym ani tylko starym, on nie ma wieku. Idź cały czas do przodu, nigdy nie zawracaj! Nie żałuj niczego! Powiedz sobie, że możesz działać i kształtować przyszłość, a nie przeszłość.

Twoje życiowe powodzenie jest w twoich rękach. Moje jest w tym to, co mogę ci dostarczyć, abyś otworzył sobie drzwi do nowych odkryć, abyś nabrał ochoty do wejścia na drogę wie­dzy, zaufania do samego siebie i spokoju wewnętrznego.

Za każdym razem, gdy odczuwasz taką potrzebę, możesz powrócić do wybranych rozdziałów tej książki, możesz, będąc w stresie, jeszcze raz przeczytać te fragmenty, które podkreślają ważność dobrego gospodarowania własnym czasem, aby przy­znać sobie trochę tego czasu na wewnętrzne wyciszenie i na me­dytację, aby przypomnieć sobie, że porażka nie jest jeszcze koń­cem świata. Nie zatrzymuj się nigdy z powodu zagrodzonej drogi lub trudnego przejścia. Powodzenie w życiu wymaga cią­głego osobistego wysiłku, miłości i przyjaźni zbudowanej na uczciwych zasadach, które nadają sens naszej egzystencji.

Odnosić sukcesy w życiu to nie znaczy być najlepszym na świecie w nieustających zawodach. To raczej doskonalić się wewnętrznie, zmieniać się i ewoluować w taki sposób, aby stać się głównym aktorem swojego własnego życia. Jeśli będziesz musiał zmienić kierunek, zrobisz to bez obawy, na mocy wła­snej, autonomicznej decyzji. Twoja wytrwałość, dynamizm i energia to klucze do powodzenia w życiu, gdyż pozwalają ci działać z pełną przejrzystością i świadomością celu.

Nie zadowalasz się marzeniami; twoja wola przekształca pragnienia w rzeczywistość. Raz na zawsze wyeliminowałeś ze swojego słownika słowo ?niemożliwe”. Działanie nadaje sens twojej egzystencji, ponieważ skierowuje cię na drogę po­szukiwania szczęścia, którego nie mylisz już z chwilowymi przyjemnościami. Czerpiesz swoje szczęście z tego, kim z wolna się stajesz. A stajesz się istotą pełną radości, miłości i mądrości.

Możliwość komentowania jest wyłączona.